;

ÂŞIKPAŞAZADE ÇEŞMESİ (H.978- M.1570)

Cibali’de Esnar Dede ve Şair Baki sokaklarının birleştiği yerde Aşık Paşa Camii’nin sokak tarafındaki duvarında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik üslupta bir yapıdır. Sivri kemerinin üzerinde arapça ve kemerinin iki yanında daha küçük kıtada türkçe birer kiatbe ve bu türkçe kitabelerin yanlarında ve altlarında, ayrıca kemerin kilit taşı üzerinde daire süslemeler görülmektedir. Teknesi kırılmış lülesi koparılmıştır.

Arapça tarih kitabesi şu beyitle son bulmaktadır.

“ Ve kaleşşeyhü tarihan cemilen”

“ Tevekkelna alâllahirrahim”

(978)

Sağdaki türkçe kitabe:

“ Kavs-i Kuzah mihr-ü meh encümle tarih taşına”

Soldakinde ise:

“ Tac-i şahîdir ki kondu çeşmesarın başına”

şeklindedir.

Çeşmeyi yaptıran Âşıkpaşanın soyundan gelen Şeyh Ahmed Efendi’dir.