;

ALİ PAŞA SÜRMELİ AĞA ÇEŞMESİ (H.1145-M.1732)

Kadıköy’ünde Osman Ağa Caminin yanındaki sokağın köşesinde bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşının iki yanında birer taş yuvası vardır. Teknesi çukurda kalmıştır. Çeşme onarılarak suyu akar hale getirilmiştir.

Kemerin üzerindeki kitabe taşı kırık olduğundan okunması güçleşmiştir. Bu kitabe okunabildiği kadarı ile şöyledir:

 

 

“Asaf-ı Cem-şiyem Ali Paşa”

“Yaveri ola hazret-i Bâri”

“Dide-i mürde-veş de Kadı”

“Görmez olmuşdu resha-i âsarı”

“Böyle bir âb-ı sîm-levn buldu”

“Eyleyüb geşt-i deşt-ü kûhsarı”

“Rernak-efza olubbu nev çeşme”

“Eyledi şipeste (?) dilden ekdarı”

“Gördüler huşk çeşmeler âhar”

“Tasların tutub oldu çeşmesarı”

“Eyledi istifaze her çeşme”

“Hissedar oldu vüs’-n mikdarı”

“Köyde cuş itdi yer yer âb-ı zülâl”

“Kim çeker şûre ma-ı âbare”

“Bu eser ecr-i ahseninde Hüda”

“İde sayf-ı naim didarı”

“Didi atşan hitab idüb tarih”

“Eyledin ayn-ı kevseri câri “

(1145)