;

ALİ PAŞA ( İzmirli) ÇEŞMESİ ( H.1114- M.1702) ALİ AĞAÇ

Üsküdar’da Doğancılar ( Çakırbaşı Hasan Paşa) Camiinin önündeki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kabartma nakışlarla süslü mermer ayna taşının iki yanında tas koymaya mahsusu birer hücre vardır. Teknesi bozulmamış ise de suyu akmamaktadır. Kitabesi düşmüş kemerin üstündeki yeri boş kalmıştır. İstanbul çeşmelerinde kitabenin son mısrası şöyle kaydedilmektedir:

“ Gel için ayn-ı Ali’den kevseri” (1114)

Üsküdar tarihinde ise yol genişletilirken çeşmenin yıkılmış ve kaldırılmış olduğundan bahsedilmektedir. Çeşme yıkılmış olmayıp biraz geri çekilmiştir.
İ.H. Konyalı’ya göre kitabenin tamamı şöyledir:

“ Hazret-i zî-şan Ali Ağa ki Hak”

“ Zatın itmiş bezm-i lûtfun ziveri”

“ Hasbeten lillâh idüb zemzem sebil”

“ Kâ’be-ves ma’murkıldu bu yeri”

“ Seyr iderken oldu tab’ı Hâfızın”

“ İki tarihi su gibi ezberi”

“ Remz ile dir lûle-i atşana ma”

“ Gel için ayn-ı Ali’den kevseri”

(1114)

Çeşmeyi yaptıran Mısır Valiliği’nde bulunmuş, sonra azledilerek başı kesilmek suretiyle idam edilen İzmirli Ali Paşa’dır.