;

ALİ PAŞA ( Çorlulu) ÇEŞMESİ (H.1132- M.1719)

Mevlevihane kapısı yakınındaki (Çorlulu Ali Paşa Caddesi- Arakiyesi Mehmet Ağa Camii Karşısı) bu çeşmeye halk arasında “ Yeni Çeşme” denilmektedir. Çeşmenin haznesi kaba taştandır. Ve harçla örülmüştür. Sivri bir kemeri ve yenilenmiş mermer bir teknesi vardır. Geniş saçaklı ve üstü kubbelidir. Kemerinin içinde bir besmele, üstünde ise kitabeler yer almaktadır. Esas kitabe şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat Sadrazam-ı esbak merhum ve magfur Çorlulu Ali Paşa Hazretleri 1132” H.1320 (M.1902) de yapılan tamire ait kitabe şöyledir:

“ Sadr-ı a’zam Çorlulu merhum Ali Paşa idi”

“ Evvela bu çeşmeyi ihya eden merd-i bihin”

“ Evliya namiyle ma’ruf camii inşa eden”

“ Hazret-i Tevfik efendi sâkin-i hald-i berin”

“ İşte ol zat-i şerifin zevce-i pâkizesi”

“ Menba’-ı himmet Hanife nam Hatun-i güzin”

“ Sonra işbu çeşmeyi tecdidi-ü ihya eyledi”

“ Mazhar-ı ecr-i azim itsün anı Rabb-i muin”

“ Bir su içdüm Fahmî âmin-han olub tarihini”

“ Nâil-i kevser ola ervah-i pâk-i müslimin”

(1320)

Çeşmenin Sadrazam Çorlulu Ali Paşa adına ölümünden sonra yaptırıldığı anlaşılmaktadır.