;

ALİ AĞA ÇEŞMESİ (H.1150- M.1737)

Kocamustafapaşa’da Meşeli Mescid Sokağın’da, bu sokağın Kocamustfapaşa Çeşme Sokağı ile birleştiği köşede bulunan bu çeşme, mermer ayna taşı sade nakışlı, üzerinde tas koymak için iki küçük gözü olan kesme taştan klâsik bir yapıdır. Kemerinin kilit taşı üzerinde küçük bir gül motifi, kemerinin üzerinde kitabe taşı, onun üzerinde ince bir pervazdan sonra boş bir madalyon vardır ki, burada vaktiyle Sultan Mahmud’un tuğrası varken kazındığı izlerden anlaşılmaktadır.

Yümnî tarafından söylenmiş ve talik hat ile yazılmış olan altı beyitlik kitabesi şöyledir:

“ Mehd-i ulyâ gevher-i yektâ-yı dere-i saltanat”

“ Mader-i Sultan Mahmud-i mekânim-intimâ”

“ Sayesinde Padişah-î âlemin olmaktadır”

“ Masdar-i hayr-ü hesan menb’a-ı cûd-ü atâ”

“ Ol yegâne dürr-i bahr-i ismetin hüddamı da”

“ Olmada hayrate sâi cehd idüp sbhü mesâ”

“ Başağa yani o hem-nam-ı Aliyyülmürtezâ”

“ Fi sebilillah bu vâlâ çeşmeyi kıldı binâ”

“ Hayrini makbûl sa’-yü himmetin meşkur idüp”

“ Nice hayrata muvaffak eylesün bâri Hüda”

“ Takine tarh eyle Yümni böyle bir tarih-i pâk”

“ Âb-ı kevser gelüp ayn-ı Ali’den dâima”

     (1150)

Çeşmeyi yaptıran Sultan Mahmud’un annesi Saliha Sultan’ın Başağası Ali Ağadır. Bu sebeple semt sakinleri çeşmeye “ Basşağa Çeşmesi” demektedir.