;

AHMET PAŞA ( Hafız) ÇEŞMESİ ( H.1145- M.1732)

Fındıklı’da Kazancı yokuşunda (No:2), Kazancı Camii karşısında köşebaşında (Bozkurt Sokak Köşe) üç cepheli bir yapı olan bu çeşme klâsik tarzdaki çeşmelerin en güzellerinden biridir. Esas cephe mermerle kaplıdır. Yan cepheler ise kesme taştandır. Oyma kornişlerle süslü ayna taşı bir hayli bozulmuştur. Lülesi koparılmıştır. Suyu akmamaktadır. İki ayrı renkte taşlarla yapılmış sivri, kemerinin iki yanında dinlenmek için oturulacak birer niş vardır.

Kitabesi şöyledir:

“ Mâder-i Sultan Mahmud hayyir-i hayr-ün-nisâ”

“ Tac-ı ismet dürret-ül-iffet selâtin-i ifaf”

“ Cûş idüp deryayı hayri teşnegâr-ı âlemi”

“ Eyledi sîrab-ü ereyyar çün bi-kadri iktitaf”

“ Bu keremden hissedar a’lâ vü ednâ sû-be-sü”

“ Oldu müstagrak-ı râhat işte halk bi-hilâf”

“ Kabataş, Tophane Kasımpaşa ma’mur oldular

“ Böyle hayrat-ı azim-üş-şan ile kıl i’tiraf”

“ Her ricali Devlete bir çeşme ihsan eyleyüp”

“ Eyledi Ahmed Paşayı da bu hayre müzaf”

“ Öyle Ahmed Paşa kim hânedan-ı Devletin”

“ Bendesidir ol vezir ibn-i vezir ehl-i musaf”

“ Padişah-ı nub-i meskûnun nişan-ı adline”

“ Oldu tevkiî zaman-ı adli virdi inkisaf”

“ Hazret-i Sultan Mahmud ibn-i Sultan Mustafa”

“ Halled Allah ömrehû Sultanehûb’-il iktitaf”

“ Han bin Han Âl-i Osman mâlik-i rû-yi zemin”

“ A’zam-i Hakan Şehinşah-ı cihan Sahib-siyaf”

“ Çaker-i ednâsıdır Keyhusrev-ü Dârâ ve Cem”

“ Âsitani devletidir cümleye câ-yi mütaf”

“ Valide Sultan bir hayre muvaffak oldu kim”

“ Devlet-i evvelde mebuk olmadı bi-ihtilaf”

“ Dergehinde kıl kabul hayr-i celil-üş-şanını”

“ Neccinâ yevm-ülkıyam yâ Rabbenâ mimmâ nehaf”

“ Behcetî atşana tarih-i hitamın söyledim”

“ Çeşme-i Ahmed Paşa oldu câri âb-ı saf”75

       (1145)