;

AHMET AĞA ÇEŞMESİ (H.1154- M.1741)

Haydarpaşa ‘da Rıhtımdan Haydarpaşa Çayırı Sokağı’na girerek demiryolu köprüsü altından geçince İbrahimağa’yı Acıbadem yoluna bağlayan ve son zamanlarda genişletilmiş bulunan eski Ayrılık Çeşmesi sokağının hemen sağ başındaki bu çeşme klâsik tarzda kesmetaştan bir yapıdır. Kemeri dilimdir. Üstünde bir pervaz vardır.

Çeşmeyi ilk yaptıran onaltıncı asır sonu Devlet Kapuağası Gazanfer Ağa iken (H.1154- M.1741) yılında Mahmud I’in Kapuağası hmed Ağa tarafından tamir ettirilmişolmala onun adını ve şu kitabeyi taşımaktadır.:

“Han Mahmud’un Cenâb’i kibriyâ”

“ zatın itsün menba’-ı lûtf-ü atâ”

“ Çeşme-i pâki Gazanfer Ağanın”

“ Kapuağan kerim-i hayr-ı halef”

“Ahd-ı lütfunda güzel kıldı binâ”

“Geldi bir hayr ehli tarihin didi”

“ Pâk ihya eyledi Ahmed Ağa”

(1154)

Bu kitabernin altında çeşmenin (H.1340- M.1921) yılında Dürriye Sultan tarafından tamir ettrildiğini gösteren küçük bir kitabe daha vardır:

Dürriye Sultanın ruhiyçün el- fatiha”

(1340)

Her yıl “Sürre-i Hümayun” buradan kalkarken toplanan halkın yakınlarını uğurlayıp burada ayrıldığı için çeşmeye “Ayrılık Çeşmesi” adı verilmiştir. Yalnız hacca gidenler değiş Anadolu kervanların yolcuları da buradan geçirilirdi.

Çeşmenin yanında bir namazgâh vardı. Bugün ne namazgâhtan ne de burasını gölgeleyen ulu ağaçlardan eser kalmıştır.

Bu çeşmenin bir adının da “Söğütlü <Çeşme “ olduğu İstanbul Çeşmelerinde yazılıdır.