;

AHMED PAŞA (Hacı) ÇEŞMESİ )H.1154- M.1741)

Fatih Camii’nin Karadeniz cihetindeki avlusundan hazireye girerken kapının solunda ( Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbe giriş kapısındaki çeşme) bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır. Oymalı büyük ayna taşında kemer yerine kullanılmış çiçek motifleri arasında “Ve sekahüm Rabbihim şeraben tahura” âyeti yazılıdır. İki yanında iki ince mermer sütun bulunmaktadır. Çeşme akmaktadır. En yukarısında talik hat ile yazılmış kitabesi bulunmaktadır.

“ Menba’-ı cûd-ü atâ Hazret-i Sultan Mahmud”

“ Cûyibar-‘ı keremi itdi cihanı irvâ”

“ İşte ez-cümle bu zîbende eser kim evvel”

“ Gelmedi hâtır-ı eslâf-ı kirama asla”

“ Böyle bir Şah-cihanban-ı inayetkârın”

“ Eylemiş vakt-i hümayununa merhun Mevlâ”

“ Şad idüb ruhunu çün kıldı bu babda ihya”

“ Kevser-i berrî o serçeşme-i Sultan-ı guzat”

“ San iki desti ile itdi sebil-ü icra”

“ Ni’metâ bâni-i hayr ile Şehinşaha heman”

“ Bu iki mısra’-ı tarihi yazub eyle dua”

“ Yâd idüb eyledi şadab Mehemmed Hanı”

“ Çeşme-i âb-ı hayat-ı Hacı Ahmed Paşa”

(1154)

Çeşmeyi yaptıran Sadrazam Hacı Ahmet Paşa’dır. Kitabe ise Nimetullah Efendi’nindir.