;

AHMED PAŞA ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.1116- M.1704)

Üsküdar’da Nukkuyusunda Fenaî Tekkesi karşısında (Alaca Minare sokak) taş mektebin altında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır. Ayna taşı mermerdendir. Taş koymaya mahsus iki hücrenin ortası ve üstü nakışlarla süslüdür. Bu arada iki de servi motifi göze çarpmaktadır.

Tekne çukurda kalmış ve iki yanındaki taşlar esas şekillerini kaybetmiştir. Buna karşılık kemer baştan başa çok güzel kabartmalar ile süslüdür ve bozulmadan günümüze kadar gelebilmiştir. Kemerinin iki yanında daire şeklinde iki motif bulunmaktadır. Kitabe şöyledir:

 

“ Sahib-ül hayrat sâbıka devlet-i Aliyyede çavuşbaşı”

“ Olup bin yüz yirmi sekiz tarihinde”

“ Vradin muharebesinde şehiden vefat”

“ İden Anadolu Valisi merhum Elhac Ahmed Paşa”

(sene 1116)

 

Ahmed Paşa H.1128 yılında şehit olduğuna gore kitabenin çeşme yapıldıktan 12 yıl sonar yazıldığı anlaşılmaktadır.