;

AHMED HAN (III) KÜTÜPHANESİ ÇEŞMESİ ( H.1132-M. 1719)

Topkapı Sarayının üçüncü avlusunda Ahmed III. Kütüphanesinin merdiven sahanlığının önündeki bu çeşme üç kısımdan oluşmuştur. Çeşme rumîlerden meydana getirilmiş bir taçla süslü olduğu gibi ana taşları stalaktitlidir ve lâle motifleri ile süslüdür.

Erzurumlu Lebib Mahmud Efendi’ye ait bulunan kitabe şöyledir:

“ Sordum ol âb-ı lâtifi çeşmeden”

“ Hal-i dille didi kim Han Ahmed’in”

“ Hayriyim hem ecriyim mahşerde Hak”

“ Ecrin itâ eyleye ol emcedin”

“ Ayn-ı ibretle nazar kıl ey Lebib”

“ Bâis-i gufranına ol erşedin”

“ Eyle bu tarihi beş vaktine zam”

“ Abdest ol sünnetiyle Ahmed’in”

      (1131)

Çeşmenin kütüphanenin giriş kapısına bakan yüzünde de arapça ikinci bir kitabe vardır:

“ Hasbüke tarihan lima fîhi şifaün ve rahme”

       (1131)