;

AHMED HAN III ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)- ÜMMÜGÜLSUM ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Rumi Mehmed Paşa Camii’nin arkasında Çeşme-i cedidi sokağında bulunan bu çeşme halen esas şeklini kaybetmiş iken, çimento sıvalı bir kubbe ile örtülü iken yakın zamanda Üsküdar Belediyesince tamiri yapılmıştır. Devrinin tanınmış şairlerinden Şakir’in yazdığı yedi beyitlik tarih manzumesinin tam metni İ.H. Konyalı tarafından Üsküdar Tarihinde kaydedilmiştir.
“ Hazret-i Sulyan Ahmed Han-ı İskender-zafer”

“ Padişah-ı bahr-ü ber Dârâ-haşem iklim-i sehâ”

“ Adl-ü insaf-ü mürüvvet sûd-i lütf-ü merhamet”

“ Zâtına hasisedir bi-avn-ü teyid-i Hüdâ”

“ Üsküdar-ı âb-ı ruh-efza ile ihya idüb”

“ Eyledi sükkânını müstagrak-ı bahr-i atâ”

“ Bu mahalli duhter-i sa’d-ahter-i zi-şanına”

“ Kıldı ta’yin ol meh-i rahşende-i evc-i â’tâ”

“ Namdaş-ı Ümmügülsüm nur-i çeşm-i zıll-i Hak”

“ Hazret-i Sultan-ı vâlâ-şan-i ismet-intima”

“ Bu muallâ çeşmesarı yapdırub ihlâs ile”

“ Kıldı atşandan devam-i ömrüne celbi dua”

“ Şakir ididm sitayiş birle tarihin anın”

“ Akdı iç bu çeşmeden mâ-ı hayat-ı canfezâ”

   (1141)

 

Kitabede adı geçen Ümmügülsüm Sultan Ahmed III’ün kızıdır. Bundan da anlaşıldığına göre bu çeşme Ahmed III tarafından kızı adına, yahut da doğrudan doğruya Ümmügülsüm Sultan tarafından kendi adına yaptırılmıştır.