;

AHMED HAN III ÇEŞMESİ (H.1118-M.1706)

Galata’da Bereketzade Medresesi ( Galata Medresesi) sokağındaki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmış, son yıllarda esaslı surette tamir edilmiş bulunmaktadır. Sivri kemerinin üstünde oymalı bir madalyon içinde tuğra ve biri çeşmenin yapılışına, diğeri ilk tamirine ait olmak üzere iki kitabe vardır. Oymalı mermer ayna taşının iki yanında birer tas yuvası görülmektedir. Teknesi ve sedleri muntazamdır. Suyu akmaktadır.

Sultan Selim’e ait tuğranın hemen altındaki tamir kitabesi şöyledir:

 

“ Şah-ı cihan-ü zaman Gazi Selim Han Hazretlerinin valide-i muhteremeleriyle cennet-mekân Gazi Sultan”

“ Mustafa Han Hazretlerinin cariyeleri Alüfte Hatun ruhiyçün bina buyurdukları çeşmedir.”

Şair Şehdîye ait bulunan esas kitabenin tarih beyti ise şöyledir:

“ Nûş idüb Şehdi didi tarihini”

“ Çeşmesar-ı bî-bedel mâ-ı hayat”

       (1118)