;

AHMED AĞA (HACI SEYYİD) ÇEŞMESİ (H.1163 – M.1749)

Aksaray Muratpaşa sokaktadır. Bir onsekizinci asır çeşmesidir. Akar çeşmedir. Suyu terkosdur. Eskiden kırkçeşme suyu akarmış. İlk yapısından yalnız kitabesi kalmıştır. Ampir üslûbundaki dantel kemerli ve ince sütunlu aynataşı eski bir tamirde konulmuş olacaktır. Alt kısmı kırılmış ve çimento ile tutturulmuştur. Terkos suyu verilirkende arkasına betondan bir hazne yapılmıştır.

Dört satır üzerine yazılmış dört beyitlik tarih kitabesi şudur:

Hazreit-i Ağay-ı Dergâh-ı muallâ kim anın”

Ayn-ı cûdû halkı sîrab eyledi derya-misal”

Cümleden bu çeşme-i dil-cûyu tesbit itdi kim”

Nuş idenler selsebilin aynini eyler hayal”

(1163)

Çeşmeyi yaptıran Hacı Seyyid Ahmed Ağa’dır.