;

AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1262- M.1845)

Aksaray’da Yusuf Paşa civarında Sülüklü ( Yeni adı ile Şehit Pilot Mahmud Nedim Caddesi ) sokağında, bu sokağın Sadi Çeşmesi sokağı ile olan kavşağındaki bu çeşme tuğla yapılıdır. Ayna taşı kabartma bir arma şeklindedir. Kitabe taşının üzerinde Abdülmecid’in tuğrası vardır.

Talik hatla yazılmış dört beyitlik tarih kitabesi şöyledir:

“ Şehinsah-ı Cihan Abdülmecid Han-ı adl-agâh”

“ Mekârim-i cübarın sû-be-sû icra eder her gâh”

“ Hazinedar kim şevkinihal usta idüb ihya”

“ Süya kandırdı cümle teşnegâhı hasbeten lillah”

“ Harap olmuş idi Ahmed Ağa’nın çeşmesi evvel”

“ Güzel resmiyle ta’mir eyledi ber mucibi dil-hah”

“ İki teşne gelüp didi cemilî böyle bir tarih”

“ Akıtdı âbını bu çeşmeden iç fi-sebilillah”

(1262)

Ahmed Ağa’nın kim olduğuna dair bilgi yoktur. Yalnız çeşmenin Abdülmecid haznedarı Şevkinihal usta tarafından tamir ettirildiği kitabesinden anlaşılmaktadır.