;

ABDÜLMECİD HAN ÇEŞMESİ (H.1525- M.1839)

Kadıköyden Üsküdar’a giden ana cadde üzerinde ( Tıbbiye caddesi) Haydarpaşa Demiryolu köprüsünü geçer geçmez sağda duvara bitişik bulunan bu çeşme bugün ayna taşına kadar toprağa gömülmüş durumdadır. Kitabe yerinin iki yanında lir şeklinde birer süs vardır. Kitabe yoktur. İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi’nde bu kitabe şu şekilde tesbit edilmiş bulunmaktadır:

” Çeşme-sâr-ı ma’delet Abdülmecid Han’ın Hüda”

“ Feyz-i zâtın kıldı bâd-i hayat-ı kâinat”

“ Han Selim-i sâlisin darüssaade Ağası”

“ Halid Ağa nâm deryâ-mekremet bir pâk zât”

“ Yapdırub bu çeşmeyi sonra harab olmuş idi”

“ Görüb ol Şah-ı cihan ihyâya kıldı iltifat”

“ Cuybar-ı şevket-ü iclâlin ol şâhen şehin”

“ Haşre-dek kılsun Hüda reşk-âver-i Şatt-u Fırât”

“ Cevher-i tarih-i Zîver suyunu bulsa sezâ”

“ Kıldı Han Abdülmecid icrâ güzel ayn-ı hayat”

    (1255)

Ayrıca kitabenin 28.5.1927 tarihli ve 1057 sayılı “ Türkiye Cumhuriyeti” dahilinde bulunan bütn mebani-i resmiye ve milliye üzerindeki tuğra ve medhiyelerin kaldırılması hakkındaki kanun’a dayanılarak kaldırıldığı aynı eserde kaydedilmiş, fakat kitabenin ne olduğuna dair bilgi verilmemiştir.