;

ABDÜLMECİD HAN ÇEŞMESİ (H.1259- M.1843)

Taksim’den Yenişehir’e giden Turan (eski adı ile Macar) caddesi ile Taksim çeşmesi sokağı kavşağında bulunan ve “ Macar Çeşmesi” de denilen bu çeşme, sıva ile örtülmüş olup, köşelerinde mermer kaplama sütunlar ve mermer bir ayna taşı ile kitabe ve madalyon içinde Abdülmecid’in tuğrası vardır. Kitabesi şöyledir:

“ Cûşiş-efzay-ı yem-i bî-intihâ-y-ı mekremet”

“ Hazret-i Abdülmecid Han feyz-bahş-ı kâinat”

“ Mevce-i umman eltafın görürse ol Şehin”

“ Âna nisbetle kalır bir reşha-veş ayn-ı Fırat”

“ Sû gibi masraf idince hayre nakd-i cûyun”

“ Âb-ı hayvandır hazine-bend-i cûy-i vâridat”

“ Mevk’-i elzemde bünyad eyleyüb bu çeşmeyi”

“ Teşnegânı eyledi Lütfiyle sîrab-ı hayat”

“ Rub’-i meskûna revan ittikçe bahr-i lûtfunu”

“ Zemzeme-pîra-yı vasf olsa sezâdır şeş cihat”

“ Âb-ı rûy-i saltanat olsun zeman-ı haşre dek”

“ Nusret-ü iclâl ile ol dâver-i şevket-simat”

“ Cevherîn tarih Ziver feyz-i Hızr olsa seza”

“ Kıldı dîl-cû çeşme icra Şah-ı İskender,sıfat”

(1259)