;

ABDÜLMECİD HAN ÇEŞMESİ (H.1259- M.1842)

Taksim’de Taksim Caddesinin Canbazoğlu sokağı kavşağındaki Valide Çeşmesi de denen bu çeşmenin tonoz hazinesi sıva ile örtülmüş olup üstü kiremitlidir. Köşelerinde mermer kaplama sütunlar ve iki yüzünde yine mermer birer ayna taşı ile kitabe ve madalyon içinde Abdülmecid’in tuğrası vardır. Teknelerinden biri çukurda kalmış, diğeri ise betonla doldurulmuştur.

Taksim Caddesinde cephesinin kitabesi şöyledir:

“ Yenbû-i ikram-ü atâ”

“ Deryay-ı ihsan-ü seha”

“ Abdülmecid Han dâima”

“ Dünyayı kılmış müstefid”

“ İcra-y-ı hayrat itmede”

“ Neşr-i meberrat itmede”

“ Mânend-i cinnet itmede”

“ Dehrin o Hâkan-ı reşid”

“ İtmekde lûtfun her zaman”

“ Dünyaya su gibi revan”

“ Bu fahr ile ehl-i cihan”

“ Dergâhına olmuş abid”

“ Nev-çeşme bünyad eyledi”

“ Bey’oğlun âbâd eyledi”

“ Sükkânını şâd eyledi”

“ İzhar idüb lûtf-i cedid”

“ Ol Şâh-ı İskender-sıfat”

“ Kıldı revan âb-ı hayat”

“ Reşk eylesün nehr-i Fırat”

“ Bulsun içen şebk-i mezîd”

“ Bu çeşme-i zîbâ-nizam”

“ Şevvalde oldu temam”

“ Nâs oldu pür şevk-ü hıram”

“ İcra iderle resm-i iyd”

“ Tâ haşr ola ol Şehriyar”

“ Ömr-i ebedle ber-karar”

“ Sîrâb-ı feyz-i girdigâr”

“ Nusretle şaddâb-ı ümmid”

“ Ziver bu tarihim sezâ”

“ Olsa güher-veş zî- beha”

“ İtdi mahhallinde bina”

“ Bu aynı Han Abdülmecid”

(1259)

Canbazoğlu Sokağı’ndaki cephesinin kitabesi de şöyledir:

“ Hazret-i Abdülmecid han-ı adalet-meşrebin”

“ Feyz-i ahdi eyledi dünyayı sîrab-ı hayat”

“ Gelmesün seyl-i havadisden tezelül âleme”

“ Ol Şehinşeh kim ider adl-ü salâh üzre sebat”

“ Garka-i deryay-ı hayratı n’ola olsa cihan”

“ Virdi tâb-ı atşdan dünyaya ihsan-ı necat”

“ Bu mahalle halkını itmişdi âciz teşnelik”

“ Yapdı bu aynı suyun akıtdı mânend-i Fırat”

“ Ta Buhara cûyibar-ı şevketi olsun revan”

“ Maveraünnehr ahalisinden olsun iltifat”

“ Hatmin işrab eyle Ziver cebherîn tarih ile”

“ Şah-ı devran itdi ihya pek güzel ayn-ı hayat”

(1259)