;

ABDULLAH AĞA VE BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1257- M.1841)

Silivrikapı’da Silivrikapı Yağhanesi sokağı ile Yediemirler Çeşmesi sokağı kavşağında Babüssaade Ağası Abdullah Ağa tarafından yaptırılan bu çeşme zamanla harap olduğundan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Sultan tarafından (H.1257- m.1841) tarihinde esaslı surette ettirilmiş saraylı Serfuz Hanım tarafından da(H.1325- M.1907) tarihinde ikinci bir tamir görmüştür. Klâsik Türk üslûbunda olan çeşmenin suyu akmamaktadır.

Kitabeler: Çeşmeyi ilk yaptıran Babüssaade Ağası Abdullah Ağanın kitabesi yoktur. Bezmiâlem Sultanın tamir kitabesi şöyledir:

“ Şehinşah-ı cihanın maderidir maderidir menb’ül-eşfak”

“ Cenab-ı Bezmiâlem nam Sultan-ı meali-şan”

“ O sultan-ı kerem-unavnın elhak meşreb-i pakin”

“ Hüde kılmış cihanda uyibar-ı lûtf-u bi-payan”

“ O kim Babüssaade Ağası Abdullah Ağadır”

“ Esas-ı çeşmesara devr-i sabıkda koyan bünyan”

“ Velakin sonra ezmanın müruriyle reh-âbı”

“ Harab oldukda suya çekdi hasret nice dem atşan”

“ İdüb bu çeşmeyi ihyaya ferman hasbeten lillah”

“ Yapıldıkda bu semtin halkı oldu cümleten şadan”

“ İlâhi Valide Sultanla Abdülmecid Hanı”

“ Müdama eyle sîrab-ı zülâl-i şevket-ü unvan”

“ Güher-senc oldu Ziver feyz-i hâmemle bu tarihim”

“ Bu ayn-ı paki cari itdi vâlâ mader-i Hakan”

İkinci tamir kitabesi ise şöyledir:

“ Merhume saraylı Serfüru Hanıma”

“ Vesile-i rahmet olamk için ihya”

“ edildi Fi Zilkade 1325”