;

ABDÜLHAMİD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1306- M.1888)

Beşiktaş’ta Barboros Bulvarının yukarı kısmında Ertuğrul mahallesinde ( Ertuğrul Sitesi içi) büyük bir ağacın gölgesinde bu çeşmenin vaktiyle Barboros Hayreddin Türbesi civarında bulunduğu “ Mir’at-ı İstanbul’un 313 ncü sayfasındaki bilgiye atfen İ.H.Tanışık tarafından ifade dilmektedir.

Dört cepheli, üstü ürtülü, geniş saçaklı bu meydan çeşmesini, ayna taşları üzerinde yelpaze biçimnde kabartma ve oyma süsleri, bunların iki yanında skalaktitli mihrapçılar ve bu bölümler arasında ince ve ölçülü çifte mermer sütunlar vardır.

“ İslam Ansiklopedisi”nin V. Cildinin 1214/94’ncü sayfasında bu çeşmede Türk klâsik devir mimarîsinin kemer, niş, tezyinat gibi unsurları bol miktarda kullanılarak küçük âbide meydana getirildiği, böyle Türk meydan çeşmeleri mimarîsinin yükseliş ve ortadan kayboluşunun son halkasının bu çeşme ile temsil edildiği kaydedilmiştir.

“ İstanbul Çeşmeleri”nde altı kıtadan ibaret olan kitabesinin 3,6,9 e 12 nci beyitlerinin ebced hesabiyle inşa tarihi gösterdiği ifade edilmiş, fakat kitabenin tamamı verilmemiştir.

                    “ Çeşme yapdı askere Muhtar tarihin dildi”

“ Kıldı Şah Abdülhamid icra-yı şehdab-ı niam”

(1306)

II.                 “ Bî-bedel tarihim oldu müjde-bahş-ı teşnegân”

“ Eyledi mâ-ül-hayrat icra Şeh-i âlem”

(1306)

III        “ Kıl nazar tarihime ister vuzu’al ister iç”

            “ Zemzem icra eyledi Şehinşah-ı Dârâ-himem”

(1306)

IV         “ İşbu tarihim ider bir reşha-i lûtfu beyan”

            “ Cündie bu çeşmeyi yapdı Şeh-i derya-kerem”

(1306)