;

ABDÜLHAMİD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1294- M.1877)

Sirkeci’de Demirkapı yakınında kale duvarına bitişik olarak (Taya hatun sokak No:29 karşısı) yapılan bu çeşmenin ayna taşının iki tarafında mihrap şeklinde oyma ve kabartma teyzinatı vardır. Kitabesinin üzerindeki rozetin içinde ince bir ay ve ortasında tuğra bulunmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“ Levhaşullah ol melek-haslet şeh-i devrana kim”

“ Âdeti sarf itmeyedir hayratına nakd-i bi-adîd”

“ Hak tealâ eylesun a’daya galip her zaman”

“ Sayesinde halk-âlem eylesün iyd üzre iyd”

“ Hatırından geçmez iken kimseyi incitmesi”

“ İstedi zor ile şimdi kahrın a’da-yı......”

“ Ol sebebden asker-i islâmı techiz eyleyüb”

“ Düşman karşısına gönderdi çok sedd-i sedid”

“ Gaziyanın yolu üstündür deyu bu çeşmeyi”

“ Yapdı ta kim matrasın doldura bin merd-i said”

“ Çeşmesar-ı Lûtfunun sîrabıdır halk-ı cihan”

“ Üstümüzden sayesin dûr itmesün Rabb-ı mecid”

“ Geldi Şâhâ hatır-ı Mahvi-ye bir tarih-i tam”

“ Askerine çeşme yapdırdı seni Abdülhamid”

(1294)

Kitabede ki yazı Sikkezen Abdülfettah’ındır.