;

ABBAS AĞA ÇEŞMESİ (H.1080- M.1669)

Beşiktaş’ta ( Çeşme Sok No:1) Abbas Ağa Camii sokağındadır. Hatice Valide Sultan’ın Başağalığında bulunduktan sonra Darüsaade ağalığına getirilen ve emekliliğinde Mısır’a giden ve orada ölen Abbas Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Çeşme klâsik tarzda kesme taştan inşa edilmiştir. Ayna taşı mermerden olup kabartma motiflerle süslüdür. Teknesi ve iki yanındaki sedler küfedeki taşındandır. Sivri kemerinin üzerine yerleştirilen kitabe şöyledir:

“ Dedi Dar-üs saade hazret-i Abbas Ağa ya Rab”

“ Çok şükür ihsanına lütfeyledin cad-u neval”

“ Hasbeten li’llah içindir hep bu sa’yim ruz-u şeb”

“ Cümle alem sana ma’lûm sen bilrisin lâ-yezal”

“ Cürm-ü isyanıma bakma ol habibin hörmeti”

“ Ya ilâhi rahmetin izhar edip göster cemâl”

“ El açup dergâhına geldim sanadır minnetim”

“ Eyle hayratımı makbul ya kerim-i zü’l-celâl”

“ Rahmet olsun canına her kim okursa fatiha”

“ Ruhumu şad eyleyen hiç olmıya bir dem melâl”

“ Söyledim bu tarihi dil-teşneler bulsun hayat”

“ Nuş-i cam olsun içün bu çeşmeden ân-ı zülâl”

    (1080)