;

ZİVER EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Kasımpaşa’da Işık Sokak ( Karanlık Çeşme sokak) No:7 de bulunan çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Teknesi çukurda, Akmaz. Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Cihan-bân-ı azîm-ül-kadr Han Mahmud-ı zî-şân kim”

“ İbâda ayn-ı adl-ü menba’-ı cûd-ü sehâ oldu”

“ Ricâle emri cârî oldu bünyâd-ı uyûn ile”

“ Bu zîbâ çeşme de hakkaa bu mevki’de becâ oldu”

“ Cenab-ı Şeyh-zâde Zîver-i bezm-i efâdıl kim”

“ Anadolu’ya revnak-bahş-i sadr-ı i’tilâ oldu”

“ Veli-i ni’metinin emrini itmama sa’y itdi”

“ O şâhinşah-ı dehre bâis-i hayr-duâ oldu”

“ Didim atşana ta’mir eyleyüb târihini Vâsık”

“ Bu dil-cû çeşmenin âbın için ayn-ı şifâ oldu”

   (1145)

(Bu tarih kitabede açıkça seçilmesine rağmen İstanbul Çeşmelerinde 1118 olarak gösterilmiştir.) Çeşmenin cephesinde tamire ait ikinci bir kitabe vardır. O da şöyledir:

“ Merhum ve magfur ( el-muhtac) ilâ rahmet-i Rab-bih-il-gafur iş bu çeşmenin ta’miri banisi El-hac Ahmed Ağa’nın ruhiyçün fâtiha”

    (1285)