;

YUSUF PAŞA ( Koca) ÇEŞME VE SEBİLİ (H.1201- M.1786)

Kabataş’ta Meclisimebusan Caddesi üzerinde set önünde bulunan sebil, geçen asır içinde esas yerinden Fındıklı’da Molla Çelebi Camii son cemaat yeri cephesine nakledilmiş iken 1956 yılında buradan da kaldırılarak bugünkü yerine getirilmiştir. Bu sebilin inşasında başka bir benzeri olmayan bir tertip tatbik olunarak tam ortaya bir çeşme bunun iki yanına ikişer pencereli sebilleri yerleştirilmiştir.

Yapı tamamiyle mermerdendir ve müdevver bir şekildedir. Geniş bir saçağı kurşun kaplı bir çatısı ile kasnaklı bir kubbesi vardır.

Saçağın hemen altında yer alan ve bir baştan bir başa sebili dolanan kitabe şöyledir:

“ Şehinşah-ı cihan Abdülhamid Han İbn-i Ahmed Han”

“ Hemîşe mazhar-ı feyz-i cenâb-ı Kibriyâdır bu”

“ Anın asr-ı hümâgunuda bulunmuşdur cihan ziynet”

“ Her atvarında fâikdir selefden bî-riyâdır bu”

“ Husûsâ kıl nazar hayratına destûr-i zî-şanın”

“ Mahallinde aceb bezl-i kerem sarf-ı himem kıldı”

“ Hulûsudur anın bi-‘llah tevfik-i Hüdâdır bu”

“ Bu cem’iyyetli ra’nâ câ-yi pâkin yoğiken âbı”

“ Bi hamd-u-‘llah ki şimdi reşk-i rıdvân-i sarfâdr bu”

“ Akıtdı selsebil ırmağını gûyâ ki cennetden”

“ Hayat olsun ibâd-u-‘llah kim ayn-üş şifâdır bu”

“ Bu semtin âb-ü tâbın virdi hakkaa âsaf-ı yektâ”

“ Şerefle sahil-i Fındıklı fahr itse revâdır bu”

“ Zülâl-âsâ için ey teşnegân âb-ı musaffâdan”

“ Sebîl-ü çeşme-i pâkîze-i sadr-ül-âlâdır bu”

“ Nâsir-i saltanat hâmi-i dün-ü devlet-ü millet”

“ Yusuf Pâşâ-yi pür-savlet zehî medhe sezâdır bu”

“ Vekil-i mutlak-ı şâh-ı muazzamdır sadâkatle”

“ Duası vâcib-i her uhde-i bây-ü gedâdır bu”

“ Nice hayrat ile nâm-ı şerîfin yazdı mermerde”

“ Hüdâ-yi magfiret-sâza kemâl-i ilticâdır bu”

“ Değildir ziynet-i sadr-ı cihana münhasır belki”

“ Li-vech-u-‘llâh eserdir tûşe-i yevm-i bekaadır bu”

“ İdüb rûh-i revân-ı âl-i pâke tuhfe-i nâçiz”

“ Şefaat-cû-yi bâb-ı Hâbib-i müctebâdır bu”

“ Edîbâ sende yaz itmâmına târih-i zîbâsın”

“ Söz olmaz tarhına a’lâ sebîl-i dil-küşâdır bu”

   (1201)

Sebil halen kahvehane olarak kullanılmaktadır.