;

SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ (H.1144- M.1731)

Tophane’de Kadiriler Yokuşunda (No:77) Kadirihane Dergahının avlu kapısı bitişiğinde ki çeşmeye bu sebeple Kadiriler Çeşmesi denildiği gibi yazılışında payı olduğu için Topçubaşı İsmail Ağa adıyla da anılmaktadır. Çeşme mermerdendir. İstiridye biçimindeki yuvarlak kemerinin köşe boşlukları ince bitki motifleriyle süslü olduğu gibi iki yanında vazo içinde çeşitli çiçekler yukarıda aşağıya sıralanmaktadır. Kemerin üzerinde büyük bir kitabe taşı, onun üzerinde de tabak üzerinde meyveler dizilmiştir. Çeşme ahşap çatılı iken son zamanlarda betondan basık bir kubbe ile örtülmüş, ayrıca betondan fazla geniş olmayan bir saçakla örtülmüştür. Bu saçağın altında stalaktitli bir şerit yer almaktadır. Ayna taşı bozulmuştur.

Hafıza ait bulunan kitabesi şöyledir:

 

“ Pâdişâh-ı din-ü devlet şehriyâr-i memleket”

“ Han Mahmud İbn-i Sultan Mustafa Mahmûd-hal”

“ Gevher-i zâtına kânî Vâlide Sultanının”

“ Zikrü fikridir leb-i cû-yi sevâba dû nihal”

“ Belde-i Tophanede Sultan Abdülkadir’in”

“ Dergehinde kıldı cari çeşme-i âb-ı zülâl”

“ Topçubaşı kulu İsmail Ağaya lûtf idüp”

“ Hissedar itdi bu nev âsârdan bî-kıyl-ü kanal”

“ Hak kabul idüp bu hayr-i cûyi bâri cümleden”

“ Âb-ı kevserle vire ecrin Hüdâ-yi Zül-celâl”

“ Zü-l cenâheyn oldu Hafız Mürg-i tarihe dü bal”

“ Topçubaşi çeşme-i sîmîn –beden icrâ idüp”

“ Vâlide Sultan akıtdı çeşmeye âb-ı zülâl”

       (1144)