;

ZEYNEB SULTAN ÇEŞMESİ (H.1184- M.1770)

Sirkeci’de Salkımsöğüt Caddesi Taya hatun sokağı (No:2) başında bir yapının altında bulunan bu çeşmenin yüzü badana ile örtülmüştür. Teknesi çukurda kalmış suyu kesilmiştir. Süslü bir çerçeve içindeki iki kıtalık kitabesi şöyledir:

“ Gazi Ahmed Han-ı sâlis duhteri cûd-i zeman”

“ Câmi-ül- hayr-ü kerem hazret-i Zeyneb Sultan”

“ Rûh-i Sultaniyye ayağını cârî kıldı hem”

“ Çok eser yapdı duâsın ide yürüyen civan”

“ Yoluna girdi bu su dest-i melekle açılub”

“ Menba’-ı lütf-ü atâsı çürevandır bu mekân”

“ Gören ecdadına rahmet deyû târihin okur”

“ Suyu ayn-ı selsebîl-saz çeşme-i âb-ı revan”

                                             (1184)