;

ZEVKİ KADIN ÇEŞMESİ

Fındıklı’da Meclismebusan caddesi üzerinde Güzel Sanatlar Akademesi yanındaki taş mektebin altında bulunan bu çeşme, baştan başa mermerle kaplanmış, kemeri ve ayna taşı çeşitli kabartma motiflerle süslenmiştir. Teknesi çukurda kalmıştır. Suyu yoktur.

Kitabesi şöyledir:

“ Şehinşah-ı semahat-keş-ü zıll-u’llah hayr-endiş”

“ Cenab-ı hazret, i Sultan Osman-ı kerem-ferma”

“ Dırahşan gevher-i bahr-i hilafet menba’-ı re’fet”

 

 

 

“ Şeref-bahşâ-yi taht-ı saltanat Hakaan-ı adl-ârâ”

“ Ne şahinşeh ki mazhar eylemiş tevfikine Mevlâ”

“ Hulûs-i kalbine birhan-ı vâzıhdır o Hakaanın”

“ Ki cümle bendegânı mâil-i hayratdır hatta”

“ Şebistan-i hârim-i hassının perverde-i insi”

“ Yegâne dürr-i ismet şeb-çerag-ı perde-i ulyâ”

“ O yektâ iffet-i gevher-kârin-i pertev-i şevket”

“ Üçüncü kadın ol âli-güher bânû-yi bâ-takva”

“ Veli-i ni’meti ya’ni o Şahinşah-ı zî-şanın”

“ Atâsından olub bende cû eltâf-ı lâ-tuhsâ”

“ Muvaffak oldu ihsân-ı hümâyuna olub şâyan”

“ Rıza-u-‘llah içün bu çeşme-sârı eyledi inşa”

“ Hüdavend-i cihan-bânın olub ikbâli rûz-efzûn”

“ İde bânisini Hak sâyesinde mazhar-ı i’ta”

“ Emînâ msıra’-ı târihi hem-kadr-i cevahirdir”

“ Üçüncü Zevki Kaadın kıldı icrâ gel zülâl iç mâ”

       (1169)

Zevki Kadın Osman III’ün Üçüncü kadınıdır.