;

YUSUF EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1171- M.1757)

Fatih Malta’da Başhoca sokak No:50de bulunan bu çeşmenin cephesini oluklu mermer dört sütun üç kısma ayırmaktadır. Ortada oymalı basık kemeri ile esas cephe, iki yanında da birer niş yer almaktadır. Orta sütunlar başlıkları üzerinden geçen kornişten sonra da devam etmekte ve kitabe taşına destek olmaktadır. Nişlerin kemerleri orta çeşmeye göre daha kavisli ve alçaktır. Üstlerinde kabartma motifler vardır. Ayna taşı oymalı fakat küçüktür. Musluğu koparılmış teknesi doldurulmuş suyu kesilmiştir. Şair Raif’e ait tam okunamayan kitabe şöyledir:

“ Menba’-ı ayn-ı inâyet maksem-i cûd –ü kerem”

“ Hazret-i yusuf Efendi âb-ı rû-yi izz-ü şan”

“ Daima icra-yi enhar-ı mekârimdir”

“ Tab-ı pâki su gibi hayrata mâildir heman”

“ Eyelyüb irva utaş-ı ehl-i hacâtı anın”

“ Çeşme-sâr-ı lütfü virdi âb-ı kevserden nişan”

“ Mevkiinde eyledi icra bu ayn-ı zemzemi”

“ Virdi ebnâ-yi sebîle âb-ı tâbı taze can”

“ Öyle âb-ı saf kim olmaz teşbihe masadak”

“ Münceli safvetinde letâfetinde mekz-i rûh-i revan”

“ Seyr-i tarh-ı çeşmesi dil-teşneye virir hayat”

“ Can-fezâdır lezzeti mânend-i âb-ı hayvan”

“ Daha hayrat yapsun Hüda makbül idüb”

“ Eyleye dârinde sîrâb-ı feyz-i Müstean”

“ Nice hayart-ü müberrata muvaffak eyleyüb”

“ ..............................pâki ola câri her zeman”

“ Cûdünü ima ider atşana târihi temam”

“ Al Hüseyn ile Hasan aşkına iç mâ-i revan”

Çeşmeyi yaptıran Müderris Arapkirli Yusuf Efendi’dir.