;

YUSUF AĞA (HACI) ÇEŞMESİ (MEHMED AĞA Ç.) (H.1125 – H.1713)

Aksaray Dağarcık sokakta bulunan çeşme kesmetaştan klasik tarzda yapılmıştır. Çalınmış olan kitabesi güzel bir talih ile beşer mısralı iki satır üzerine tertip edilmiş ve her mısra kabartma tazyinatla çerçeve içerisine alınmış idi.

Çeşmeyi Yeniçeri Ocağı Serbevvabı Hacı Yusuf Ağa, ölen oğlu Mehmed Ağa için yaptırmış.

III. Ahmet Devri İstanbul çeşmeleri kitabına göre tarih mısraları şöyle imiş:

Ser-i bevvâb-ı dergeh-i âli

Hacı Yusuf Ağa-yı âlî-şân

Ciğeri paresi Mehemmed Ağa

Edicek azm-i gülsitân-ı Cinan

Yaptırıp râh-ı Hakk’a bu eseri

Eyledi rûh-ı pâkini şâdân

Ola şayan-ı bârgâh-ı kabûl

Habbezâ hayr-ı dâ imül-cereyan

Bir düşe böyle bi-bedel tarih

İçelim âb-ı Kevser oldu revân

Kalb-i şefvet-nümâ-yı sultânî

Oldu bir böyle hayr ile mülhem

Yabdı bu çeşmesâr-ı cân-bahşı

Fi sebilillâh etti bezl-i ni’am

Suyunu buldu şübhesiz Galata

Gerçi dil-teşne idi bir niçe dem

Dedi onâ Rahîmâ ta’rih

Eser-i cûd-i âsumân-ı kerem

(1125)                        

 

Çeşmeyi yeniçeri ocağı serbevvabı Hacı Yusuf Ağa, ölen oğlu Mehmed Ağa ruhu için yaptırmış.