;

YAKUB KETHÜDA ÇEŞMESİ (H.993- M.1585)

Edirnekapı’da Sulukule caddesinden ayrılan Kuru Çınar Sokağının sonundaki bu çeşmeye, önündeki büyük bir çınardan dolayı “ Çınarlı Çeşme” denilmektedir. Kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış olan çeşme köşe başında ahşap bir evin altındadır. Evin çıkıntılı çeşmeye bir saçak vazifesi görmektedir. Bu çeşmenin bir hususiyeti de sivri kemerinin iç çizgisinin diş diş oymalı oluşudur. Kabartmalarla süslü ayna taşının iki yanında birer tas yuvası vardır. Teknesi aşınmış olmakla beraber suyu akmaktadır.

Kemerinin üstündeki kitabe şöyledir:

“ Düstûr-ı a’zam-ı Şah Aynî Mesih Paşa”

“ Dünyayı kıldı ihya ol lûtf’le revan- bahş”

“ Ya’kub kethüdası yapdı bu çeşme-sârı”

“ Ola bu mâ cârî didiye her zaman bahş”

“ Kıldı binasının itmam hayrile ko’du bir nâm”

 

“Tarih didi Sâi ey âb-ı pâk-i can-bahş”

    (993)

Çeşmeyi yaptran Yakub Ağa Mesih Paşa’nın Kethüdasıdır ve kendisinin Edirnekapı’da bir çeşmesi daha vardır.