;

YAHYA EFENDİ ( Silâhdar) ÇEŞMESİ (H.1203- M.1788)

Kabataş Meclisi Mebusan Caddesinde ( Kabataş vapur iskele karşısında) bulunan bu çeşme üç cephelidir. Denize bakan geniş yüzünde sütunlar arasına alınmış ayna taşının iki yanında mihrap biçiminde birer girinti, diğer iki yüzünde de yine işlemeli sütunlar arasında ve oymalı birer kemer içinde iki çeşme daha bulunmakta idi. Mermer tekneleri sağlam ve yüksekçe idi. Kitabesi her üç cephede sütun başlıkları üzerinden geçen bir korniş ile saçak vazifesi göre ikinci bir kornipş arasındaki boşluğa yerleştirilmişti ve şöyle idi:

“ Padişah-ı din-ü devlet hazret-i Abdülhamid”

“ Taht-ü baht-ü şevketin sultan-ı sâhib-efseri”

“ Ser-be-ser sirâb-ı âb-ı cû-yi cûdü kainat”

“ Ser-be-ser doldurdu sıyt-ı adli ile kişveri”

“ Galib olsun düşmen-i dîn-i mübîne dâima”

“ Görmesün fevz-ü felâh anın adû-yi kemteri”

“ Hak muzaffet eyleye dâim livâ-yi şevketin”

“ Nâsırı Allah ola tevfik-i Bâri yaveri”

 

 

“ Eyleye evlâd-ü ensab-ı kiramın haşre dek”

“ Zatı-ves Mevlâ bu din-ü devletin..............”

“ Hem silâdhdarı aının Yahya Efendi muhterem”

“ Sâye-i lûtfunda oldu nice hayrin mezharı”

“ Hep duâ-i nâsı celb itmekde Şah-ı âleme”

“ Hep vücuh-i birre sarf ietmekde tabii enveri”

“ Sevk idüb ez-cümle hasbî bu muallâ çeşmeyi”

“ Defteri-i a’mal-i hayre virdi zîb-ü ziveri”

“ Dil-küşa bir tarh-ı nev-zîbâ-edadır hak bu kim”

“ Pür –tarab eyler görünce resm-ü tarzı dilleri”

“ Bir kafesle mürg-i hoş-endâme benzer gûyiyâ”

“ Cânib-i deryâya açmış şevk ile bâl-ü peri”

“ Teşneler içdikçe âbından Cenab-ı Müstean”

“ İde Şâd ervâh-ısıbt-ı hazret-i Peygamberi”

“ Yaz Edîbâ şevk ile târîhi tâmın sen dahi”

“ Menbam’-ı sâf-ı musaffâdır içen gelsün beri”  

(1203)

Çeşmeyi yaptıran Yahya Efendi Abdülhamid I’in silâhdarıdır. Kendisi bir çeşme de Hasköy’de yaptırmıştır.