;

YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1148 – M.1735)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içinde (Kocamustafapalşa cad.) bulunan çeşme kesme taştam klasik tarzda yapılmıştır. Tabak içinde meyve motifleri ile süslü ve kabartmalı bir çerçeve içine alınmış mermer bir ayna taşı vardır. Fakülte tarafından 1988 yılı kasım ayında restore edilen çeşme hizmete açılmıştır. Kemerinin üzerindeki kitabe okunamayacak kadar bozulmuştur.

Hoşa ayn-ı hayat-efza zehî nev çeşme-i zîba”

Misal-i âb-ı keser teşnegânı itmede irva”

Safa-yi meşreb …………………………”

Bu mevkide bu dil-cû çeşme-i pâkizeyi icra”

Hararetle ……… teşnegân sad çâk iken şimdi”

Bu zîbâ çeşmeyi Yahya Efendi eyledi ihya”

Ki oldu mürdegân-ı âleme daim revan-bahşâ”

Vire ni’m-el-adil bânisine Hak kevser-i cennet”

Ola hıfz dâmanında kedûret görmeye asla”

Didi atşana işrâb eyleyüb târihini Rahmi”

Gel Allah aşkına bu çeşme-i vâlâdan âb iç mâ”

(1148)