;

VERDİNAZ KADIN ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Beyoğlu- Galata Arap kuyyum sok No:26 ( Makbul İbrahim Paşa Camii karşısı) da di bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olup kat kat sürülen boya ve kireç ile şekilsiz bir hal almıştır. Teknesi çukurda kırılmıştır. Eklenen bir boruya takılan musluktan şehir suyu akmaktadır.

Boyanan kitabesi güç okunmaktadır.

“ Hazret-i Husrev-i Süleyman-cah”

“ Ya’ni Mahmud Han-ı mülk ârâ”

“ Bezl-i celb-i hayat-ı himmet idüb”

“ Çünki bu şehri eyledi ihya”

“ Kadınat-ı harim-i muhteremi”

“ İktıfaen li-isrihi’-l.................”

“ Sâye-i devletinde her birisi”

“ İtdi bir ayn-ı can-feza inşa”

“ Biri ez-cümle iste bu görünen”

“ Çeşme-i bî-adîl-i müstesna”

“ Ki idüb şad rûh-i Sibtaynı”

“ Eyledi teşne- dilleri irva”

“ Hızr idüb hüsn-i tarhına tahsin”

“ Didi ey vehbî-sühan-pîrâ”

“ Çekme zahmet ki tâk-ı arşa anın”

“ Beyt-i târihin itdiler imlâ”

“ Hak kabul ide Verdinaz kadın”

“ Kıldı âba bedel gül-âb icra”

(1145)

Verdinaz Kadın Mahmud I in dördüncü kadınıdır.