;

TERSÂNE EMİNİ, HACI AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Kesme taştan, klâsik uslubda yapılmış, küp gövdeli bir çeşmedir. Haznesinin beşik örtüsü harap durumdadır. Sivri kemerli çeşme nişi ve üzerindeki şair Necib’e göre ait yedi satırlık mermer kitabe panosunun bulunduğu cephe silmelerle dikdörtgen çerçeve içine alınarak hafifçe dışa taşkın şekildedir. Çeşmenin kemer köşeliklerinde daire içersinde yer alan birer “Mühr-i Süleyman” motifinin mevcut olduğu görülmektedir. Halen motifler silik vaziyettedir.

Çeşmenin mermer musluk taşı sağır dilimli ve kaş kemerli olmakla beraber oldukça bozulmuştur. Kaş kemerin köşeliklerinde birer rozet yer alır. Ayrıca musluk taşının çevresi natüralist uslubda, lale, karanfil ve sümbül motiflerinden oluşan bir kompozisyonla süslenmiştir. Kaş kemerin üzerindeki tas nişi sonradan doldurulmuştur.

Çeşmenin mermer teknesi ve seki taşları yol seviyesinin altında kalmış olup, musluğu koparılmıştır.

Kitabesi şöyledir:

“ Gevher-i bahr-i keramet âb-ı rûy-î saltanat”

“ Hazret-i Sultan Mahmud Hân-ı İskender-veyâ”

“ Çeşme-sâr-ı ma’delet Şâhenşeh-î zî-şândır”

“ Tâs-ı gerdûn âb-ı ihsaniyle pürdür dâimâ”

“ Devr-i adlinde sehâb-ı feyz-i Hak rîzan olup,”

“ Oldu bâşâk-i adûv hep seyl-i kahr ile hebâ”

“ Hak yoluna eyleyip mâ-i musaffây-ı revan”

“ Sû-be-sû huşk-i zemîni kıldı sir-âb-ı safâ”

“ Sâdır oldu çeşmeler bünyâdınâ emr-i şerif”

“ K’olalar şâdâb-ı mâ-ı lutf ile bây u gedâ”

“ Bu mahalde dâhi Tersâne emîni kuluna”

“ Kıldı bir nev-çeşme bünyâdı için emrin atâ”

“ Eyledi mesrûr olup ihlâs ile hizmet hemân”

“ Oldu bu dil cû muferrib çeşme pâkize-binâ”

“ Bû mahal muhtâç idi âb-ı revânâ şöyle kim”

“ Suyu görmezdi ahâlîsi meğer çeşminde mâ”

“ Gökte ararken bu âb-ı sâfı yerde buldular”

“ Arça çıktı Pâdişâhı âleme savt-ı duâ”

“ Eyledi câri zebân-ı lüle târihin Necib”

,“ Akdı bû nev-çeşmeden âb-ı hâyât-ı can-fezâ”

   (1145)