;

TERSÂNE EMİNİ, HACI AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1140- M.1727)

Kasımpaşa’da, eski adı Tabakane Meydanı, yeni adı Kızılay Meydanı olan meydandadır.

İnşa tarihi, kitabesindeki motifler itibarıyla Lâle Devri uslubunda, haznesi taş ve tuğla karşımı örülmüş dikdörtgen gövdeli, iki cepheli, yuvarlak kemerli bir meydan çeşmesidir. Günümüzde her iki cephenin kaplamaları dökülmüş, esas yapı elemanları görülmektedir. Her iki cephenin ayna taşları tekneleri, seki taşları, muslukları mevcut değildir.

Çeşmenin Tabakane Meydanı’na bakan cephesinde niş kemerinin üzerinde bulunan tek parça mermer kitâbe, natüralist uslubda lale motifleriyle süslenmiştir.

Şair Sâlim tarafından yazılan beş satırlık kitabe on adet kartuş içine kabartma tekniğiyle yazılmıştır.

Arka yüzdeki diğer çeşme ise orjinalliğini tamamen kaybetmiş olup, çirkin bir şekilde boyanarak tarihi özelliği de yok edilmiştir. Bugün sadece yuvarlak kemerli bir nişten ibarettir.

Çeşmenin kitabesi:

“ Sebâb-ı cûd tersâne Emini Ahmed Ağa kim”

“ Hemişe reşha-pâş-ı hâtır-ı dil-teşnegân olsun”

“ Kasımpâşa’ya icra etdi bir âb-ı hayat-efza”

“ Zülâl-ı Hızr şimden sonra isterse nihân olsun”

“ Atâş-ı nâsı şâdâd etdi dünyada Hudâvendâ”

“ O dâhi âb-ı kevser birle ferdâ şâdmân olsun”

“ Dedi seyr eyleyüp atşana Sâlim sâl-ı târihin”

“ Bu dil-cû çeşmeden mâ-ı zülâl iç nûş-ı cân olsun”

(1140)