;

SÜLEYMAN (Şehzade) ÇEŞMESİ (H.1141-M.1728)

Üsküdar’da Selâmsız Caddesnin alt başındaki (küçük sarmaşık sok.köşe)kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bu çeşmenintaşları yer yer dökülmüş, kemerinin yukarılarına kadar toprağa gömülmüştür. İki rozetle sivri kemerinin üzerindeki kitabe taş yerinde durmakta ise de kırılarak dört parçaya ayrılmıştır. Bu kirabe şöyledir:

 

“ Fahri selâtin-I cihan âb-I ruh-iOsmaniyan

“ Şahinşeh-I kisveristan Han Ahmed-I vâlâ-cenÂb”

“ Ol husrev-I rûşen-güher dünyaya virdi zîb-ü fer”

“ İtdi cihaı ser-ter-ser hayrât ile pür –âb-ü râb”

“ Evşâd-ü evsâbiyle hep sa’y-I müberrat eyleyüb”

“ Olmakda c3ari su gibi devrinde her kâr-I sevab”

“ Sultan Süleyman’ın dahi üm-I mekârim-perveri”

“ Abâd idüb bu çeşmeyi kıldı utaşı kân-yâb”

“ Ya rab bu-dil-cû çeşme-sâr oldukça böyle hoşgüvar”

“ Devlet le olsun ber-karar ol bânû-yi iffet-meâb”

“ Bu mısra-I bâlâ ile ( Rahmiyâ) didi tarihini”

“ Sultan Süleyman Vâlidesi itdi icrâ âb-I nâb”

(1141)

 

Kitabeyi yazan şairin adı okunmayacak kadar bozulmuştur. “Üsküdar Tarihi” rahmi olarak kaydetmiştir. Şehzade Süleyman Ahmet III’ün oğludur. Çeşme annesi Mihrişah Kadın tarafından yaptırılmıştır.