;

SÜLEYMAN HAN (Kanunî) ÇEŞMESİ (H.1289- M.1872)

Kumkapı’da İbrahim Paşa (Muhsine Hatun) camii karşısındaki köşebaşında (Türkeli Cad. Tavasi Çeşme sokak köşesi) bir evin altında bulunan çeşme, kesme taştan yapılmış, son zamanlarında boyanmıştır. Barok bir kemer altında düz bir ayna taşı vardır. Teknesi sağlamdır. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabesi şöyledir:

“ Bani-i evvel Süleyman Han-ı firdevs- âşiyan”

“ Eyledi Kırk çeşme ihya kıldı nâmın ber-hayat”

“ İşte ol Kırk çeşmeden ma’dûd iken bu ayn-ı sâf”

“ Olmuş idi muhterik nâr-ı kebirde bi-sebât”

“ Hasbeten-li’llah olundu emr-i inşâsı temâm”

“ İstianeyle ehali bezl idüp nice miat”

“ Yok idi bundan mukaddem âba bi mekân”

“ Şimdi oldu bi hazineyle mufaffak bâniyat”

“ Çıkdı âbı lûle-i târihten gördüm münir”

“ Oldu câri iç bu sâfi çeşmeden âb-ı hayat”

“Muharrem 1289- Mart 1288