;

SÜLEYMAN HAN ( Gazi, Kanunî) ÇEŞMESİ (H.974- M.1566)

Aksaray’da Etmeydanı’nda Ragıp Bey Sokağında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Harap olan ayna taşının üzerinde tas koymaya mahsus iki hücre vardır. Teknesi parçalanmış, lülesi koparılmıştır. Kemerinin üzerinde şu kitabe okunmaktadır.

“ Sâhib-ül-hayrat vel-hasenat merhum ve magfurünleh”

“ Gazi Sulta Süleyman Han rûhiyçün el-fâtiha”

Ölümünden sonra Kanunî Sultan Süleyman’ın hatırasına yaptırıldığı anlaşılmaktadır.