;

SİLAHTAR YAKUP AĞA ÇEŞMESİ ( H.1145- M.1732)

Kasımpaşa’da Yakubağa Sokağı ile Sipahi Fırın Sokağının kesiştiği yerde 10 nolu evin altında bulunan bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Teknesi biraz çukurda kalmış olmakla beraber suyu akmaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Şah-ı devranı Silâhdarı Aga-yi hoş-hisal”

“ Ya’ni kim Ya’kub Ağa ol bâni-i sâhib-kemâl”

“ Çeşmesi târihini böyle nida eyler Hanif”

“ İçin Allah aşkına bu çeşmeden mâ-i zülâl”

(1145)

Çeşmeyi yaptıran Ahmed III’ün kızı Esma Sultan’ın damadı Yakub Paşadır. Kendisi vâliliklerde bulunmuştur. Kitabeyi Darüssaade Yazıcılarından Şair Hanif İbrahim Efendi yazmıştır.