;

SEYFEDDİN ( Şehzade) ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Üsküdar’da Çavuşderesi caddesi ( Evliya Hoca Sokak köşe) üzerinde bulunan bu çeşmenin kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olduğu eski resimlerinden anlaşılmaktadır. Bugün son yapılan tamirlerle orijinal şeklini kaybetmiş üstü sıva ile örtülmüş bir taş yığını görünümündedir. Uydurma bir aynataşı konmuş önüne tekne yerine çukur bir yalak yapılmıştır. Suyu akmamatadır. Kitabe taşında şu yazılar vardır:

“ Hıdîv-i bahr-ü ber Sultan Ahmet Han-ı âdil kim”

“ Suyun buldu zemân-ı devletinde gülriyâz-ı din”

“ Sürûr-ü şevka şehrayin idüb eyyam-ı adlinde”

“ Su dîbasiyle gûya Üsküdar’ı eyledi tezyin”

“ Zülâl-i çeşme-i Şehzade Seyfeddin ile hakkaa”

“ Hayât-ı taze buldu şimdi bu ma’mûre-i dîri”

“ Hem o Şehzadenin hem Pâdişah-ı âlemin Mevlâ”

“ Safâ-yi meşrebin hıfz eylesün ekdârdan âmin”

“ Utaş-ı nase işrâb eyledim târihin ey Rahmî”

“ Ne âlâ çeşme âbâd eyledfi Şehzade Seyfüddin”

(1144)

( Üsküdar tarihindeki metin hatalıdır.)

Şehzade Seyfeddin Ahmed III’ün oğludur. Üsküdar’da annesi tarafından yaptırılmış bir çeşmesi daha vardır.