;

SEYFEDDİN( ŞEHAZADE) ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Üsküdar’da Kaptan Paşa Camii avlu kapısı bitişiğindeki (Aziz Mahmut Efendi sokak No:83) kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bu çeşme kemerine kadar toprağa gömülmüştür. İki rozetle sivri kemerinin üzerindeki kitabe taşı yerinde duruyorsa’da kırılmış üç paraçaya ayrılmıştır. Şair Rahmiye ait kitabe şöyledir:

 

“ Hıdîv-i bahr-ü ber Sultan Ahmed Han-ı Gazi kim”

“ Odur şâhinşeh-i Keyhusrevân-ı ma’delet-âyîn”

“ Yapub her kûşesinde bir musaffâ çeşme-i dil-cû”

“ Bu şehri itdi sirâb ol şeh-i pür-haşmet-ü temkin”

“ O şâhın kaidât-ül- beyt-i ikbâli dahi hakkaa”

“ Cihanı itdiler hayrât-ı bî-ta’dad ile tezyîn”

“ Bu çeşme-sârı dahi ümmi Seyfeddin Şehzade”

“ Bina idüb utâşın sûz-ü tâbın eyledi teskîn”

“ Hüdâ hem anı hem şehzadesin hem Husrev-i dehri”

“ Cihan durdukça mahfûz eylesün âfatdan âmin”

“ Didim bir msıra-ı dil-cû ile Rahmi ana tarih”

“ Al iş su kıldı icrâ mâder- Sultan Seyfüddin”

                                                      (1141)
Şehzade Seyfeddin için çeşme yaptıran annesinin adı kitabede belirtilmemiştir.