;

SELİM HAN III ÇEŞMESİ ( H.1217- M1802)

Üsküdar’da Çiçekçi’de Harem iskelesi sokağının köşesindeki bu çeşmenin horasanla taş ve tuğla olarak örülmüş bir haznesi vardır. Çeşme mermerle kaplanmış ve haznenin köşesine yerleştirilmiştir. Oluklu iki sütun arasına alınan ayna taşında süs olarak oval bir çerçeve görülmektedir. Kitabe sütunların üzerinde iki korniş arasındadır. En yukarıda vaktiyle süslü bir madalya içinde Selim III’ün tuğrası bulunmkatadır. Bu madalyon once kırlmış sonrada yok olmuştur. Teknesi sağlamdır. Suyu akmaktadır. Kitabesi şöyledir:

 

 

“ Şehriyâr-I Cem -hadem Sultan-I İskender-haşem”

“ Tacıdâr-ı yem- himem Hakan-ı Gazi-şeh Selim”

“ yapdı himmetle bu dîl-cû çeşme-sâr-ı hurremi”

“ Âlemi cûdiyle sîrâb itdi ol şah-ı kerim”

“ Eyleyüb şûyîde âb-ı hayat ismin adîm”

“ Levh-i ‘alemden ider âb-ı şöhreti bu çeşmenin”

“ Yazdı ihyâ böyle bir beyt-i dil-ârâ içre tam”

“ İki târih-i neşat-efzâyi tab’-ı müstakîm”

“ Padişaha kıl dâ bu çeşmeden âb iç revan”

“ Cûyibâr-ı himmet icrâ eyledi Sultan Selim”

   (1217)