;

SELİM HAN (III) ÇEŞMESİ (H.1205- M.1709)

Beşiktaş’ta Uzuncaova CaCaddesindeki ( Şehit Asım Cad- Türkçeşme sokak köşesi) bu çeşme beşik örtülü, yüzü sıva ile kaplanmış büyük bir haznenin önündedir. Mermerden yapılmıştır. Ayna taşı sade ve kabartma bir çerçeve içindedir. Teknesi sağlamdır, suyu yoktur. Kırılmış ve çimenyo ile birleştirilmiş kitabe taşında okunabildiği kadar Yanyalı Zihni Efendi’ye ait satırlar şöyledir:

“ Âb-ı rû-yi şân-ı devlet server-i derya-neval”

“ Şeh Selim Han adalet-pîse-i sâhib-kemâl”

“ Cûd-i lütfu sâbe-sû neşr.......âleme”

“ Nice hayrata muvaffak kıld Hayy-i lâ-yezâl”

“ Câ-yi bi-âb idi ayn..........idüb”

“ Oldu bu ehl-i mahalle sü-be-sü asûde-hal”

“ Aç duâya destini içtikçe âbı çeşmeden”

“ Eyle deavet şeehinşahini her rûz-ü leyâl”

“ Böyle içrab eyle zihni tam tarihin anın”

“ Çeşme-sârı resm-i dil-cû âb-ı sâfi-i zülal”

(1205)