;

SELÂMİ ÇEŞMESİ ( H.1215- M. 1800)

Kadıköy Bağdat Caddesi Selâmi Çeşmesi mevkiindeki bu çeşme, son zamanlarda yapılan tamirlerle “İstanbul Çeşmeleri”’ nde belirtilen şeklini kaybetmiştir.

 

Arkasındaki namazgâhtan eser kalmadığı gibi teknesi bire indirilerek iki yandakiler kapatılıp set haline getirilmiştir. Çeşmenin yakpâre mermer bir ayna taşı vardır. Bunu üzerinde yer alan kitabenin yukarısında sıralanmış beş adet sekiz köşeli yıldızdan sonra düz korniş, en yukarıda da yapraklarla süslü oval bir madalyon içine Mahmud II ‘nin tuğrası görülmektedir.

Çeşmenin tamirine aişt iki kitabe alt alta yazılmıştır. Birinci kitabe şöyledir,

“İffetlû kethüda-yi Şûhî kadın Hazretleri”

“Bak hulûs-i kalb ile bu hayri ihyâ eyledi”

“Nûş idene hayat olsun gel âb iç çeşme-i musaffâdan”

(1265)

İkinci kitabe;

“Zülâl-i ayn-ı şevket Han Mahmûd –üş- şiyem hakkaa”

“ Bütün atşân-ı âb-ı cûdin irvâ kıldı Lûtfiyle”

“ Revam oldukda şevketle bu sûye cûyibâ-âsa”

“ Bu vîran çeşme –sâr ihyâsın îmâ kıldı lûtfiyle”

“ Hazinedar Usta hazretine eyleyüb ferman”

“O bânû-yi samimî hayre igra kıldı lütfiyle”

“ Zamân-ı haşre dek cûş- âver olsun feyz-i şevketle”

“O şahinşah dünyayı ihya kıldı lûtfiyle”

“ Kalemden reşha-paş oldukda Zîver gevherin târih”

“Tabib Usta zülâl-i hayri icrâ kıldı Lûtfiyle”

(1254)

Çeşmeyi ilk yaptıranın kim olduğu bilinmiyor.