;

SELAMİ ALİ EFENDİ (ŞEYH) ÇEŞMESİ (H.1088- M.1677)

Üsküdar’da Selamzsız Caddesi üzerinde bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır Kabartmalarla süslü ayna taşının iki yanında birer tas yuvası kemerin kilit taşında ufak bir rozet vardır. Teknesi toprak altında kalmıştır. Suyu kesiktir.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:
” Âb-ı rû-yi evligâ gavs-i zeman”

“ Zübde-i hallâl-i remz-i müşkilât”

“ Kutb-i devran sâhib-i ilm-I ledün”

“ Şeyh Selâmi hazreti ol pâk zât”

“ Oldu hakkaa yapdırub bu çeşmeyi”

“ Feyz-behş-I teşnegân-I kâinat”

“ Didi târihin şuurî şevkile”

“ Akdı hâlâ çeşme-i ayn-ül hayat”

(1088)

 

Kemerinin içinde bir kitabe daha vardır. Bunda 1198 (M.1783) yılında saray mensuplarından Rûyıdil Hatunun ruhu için çeşmenin imar olunduğu belirtilmektedir.
Bunun altında bir büyük kitabe daha vardır ki çeşmenin yakınındaki Fatma Hatun Camii’nin Hacı Mustafa adında bir hayır sahibi tarafından tamirine aittir.Camii yok olduktan sonra çeşmeye konulduğu anlaşılmaktadır. Bu kitâbede şöyledir:

 

“ Bu dil-cû mescid-i ra’nâ harab olmuşdu ser-tâ-pâ”

“ Ne vakfında nûma kalmış ne kimse eylemiş ihyâ”

“ Muvaffak oldu Hacı Mustafa Ağa idüb himmet”

“ Yapıldı hamdi-li-‘llah oldu hem evvekinden ala”

“Ali ağa vasi-yi ittikasıdır binasından”

“ Güzel say eyledi bu mesadgâhı yapdı bî-hemtâ”

“ Cemaat her vakitde cem’ olub geldikçe lâyıkdır”

“ İde tamir iden zâtâ dûa-yi bî-riyâ ihdâ”

“ Bu beytin mısra’-ı ûlâya zam olsa olur zîbâ”

“ Lebib-âsâ dûa-guyan okurlar ez-dil ihlâs”

“ Olur peydâ bu vechile iki târih-I feyz-efza”

“ Zaim- himmeti pâk idi Hacı Mustafa merhum”

“ Bu âli mescidi tecdid ma’mur eyledi hakkaç”

(1176)