;

ŞEHZADE BAYEZİD ÇEŞMESİ

Çeşme Açık Türbe Sokağı ile Türbe Kapısı Sokağı´nın birleştiği köşede idi. Bugün yalnız harabesi kalmıştır.

Bu çeşmenin, Abdülbaki Gölpınarlı´nın hazırladığı Nedim Divanı´nın 208.sayfasında bulunan kitâbesi şudur:

Şehriyâr-ı yemm-himem Sultan Ahmed kim anın

Hidmet-i dergâhına şayeste Hârunü´r-Reşîd

Üsküdâr-ı eyledi iğna sehâb-ı re´feti

Eyleyüb icrâ anın her suyuna cûy-ı cedid

Hakk-teâlâ cümle evlâdiyle ol şâhenşehin

Eyleye günden güne ikbâl ü iclâlin mezîd

Böyle tahrîr eyledi târîhini anın Nedîm

Pâk rûşen çeşme-i zîba-yi Sultan Bâyezid

1141 (1728)

Çeşmenin bânisi Şehzade Bayezid, III. Ahmed´in oğludur.