;

SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ (H.1148- M.1735)

Eyüp’te Defterdar’da Yavedut caddesinde Fatih Köprüsününü hemen altında bulunan bu klâsik tarzda kesme taştan yapılmış olan bu çeşme kemerine kadar toprağa gömülmüş durumdadır. Kitabesi yerinde durmakta ve yanında bir su terazisi yükselmektedir. Kırılmış ve çimento ile yamanmış kitabesinin bazı kısımları okunmaz hale gelmiştir. Okunduğu kadarı ile şöyledir:

“ Hazret-i Sultan-ı âli şan”

“ Gevhar-i iklîl-i İsmet mefhar-i zât-ı asîl”

“ Teşnegân-ı dehri iskaya idüb meyh- kerem”

“ Eyledi bu çeşmeyi bünyâda fermân-ı celîl”

“ Kethüdası ya’ni Hacı Mustafa ol pâk-dil”

“ Mahlâs-i lâ’liyyetle nâm-ü zâtı olmuşdu cemîl”

“ Eyleyüb emr-i celîl-üş-şanını icrâya sa’y”

“ Suret-iştmamına makdûrunu kıldı sebîl”

“ Bula cennetde mükâfâtın didim târihini”

“ Kıldı Sultan çeşmesin dünyada ayn-ı selsebil”

Çeşme Saliha Sultan’ın emri ile Kethüdası Lâ’lî Hacı Mustafa tarafından yaptırılmıştır.