;

SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ (H.1138-M.1725)

(Silivrikapı Cad No:58, Yedi Emirler Sokak köşesi) Kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşme üç yüzlüdür Orta yüzünde esas çeşme, iki yanında çok küçük zarif birer çeşme vardır. Esas çeşmede oymalı bir mermer ayna taşı, iki yanı birer rozetle süslü sivri bir kemer, kemerin üzerinde kitabesi görülmektedir.

Teknesi sağlamdır. Fakat suyu yoktur. Çeşmenin üstü büyük bir alemi olan kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin kurşunları yok olduğu gibi ön cepheden de evvelce ahşaptan yapılmış olacağı tahmin edilen saçağın izleri durmaktadır. Yan iki cephede eliböğründelere bindirilmiş ensiz taş bir saçak kısmen durmaktadır.

Kitabesi şöyledir:

“ Hıdîv-i muhterem Sultan-ı âlem dâver-i ekrem”

“ Hudavend-i muazzam Han Mahmud-ı felek-ünvan”

“ Hemîse mâder-i ismet-medârı sa’yidüp hayre”

“ Cihan-ı sû-be-sû âb-ı zülâle eyledi reyyan”

“ Bu âb-ı menba’ından şehre icrâ eyleyüp kıldı”

“ Susuz çok çeşme-sârı hisse-yâb-ı zemzem-i ihsan”

“ Emirler Tekyesi kurbende bu nev çeşmeyi”

“ Yapub âl-i Resûlûn eyledi rûhunu şâdan”

“ İdüp dâim muvaffak mâderin âsâr-ı hayrata”

“ Şehinşah-ı cihanın sâyesin memdud ide Yezdan”

“ Zebân-ı lüleden güş eyledim târihini Rühi”

“ Suvardı âlem-i kandırdı suya Vâlide Sultan”

(1138)

Saliha Sultan Mehmet I’in annesidir. Kendisinin başka çeşme ve sebilleri de vardır.