;

SADEDDİN EFENDİ ÇEŞMESİ VE SEBİLİ (H.1154- M.1741)

Üsküdar’da Karacaahmet’te Gündoğumu caddesi üzeinde Türbenin sırasında ve biraz ilerisinde bulunan bu çeşme ve sebil yan yana yapılmıştır. Sebil üç pencereli ve yuvarlak cephelidir. Pencelerin üzerinde oymalı kemerler vardır. Orijinal şebekeleri yok olmuş, yerine adi demir parmaklıklar konmuştur. Sebilin üzerinde kurşun kaplı köşeli bir kubbe ve çeşme ile birlikte ikisine de gölgeleyen geniş bir saçak vardır. Sebilin içine fayans döşenmiş olup tuvalet olarak kullanılmaktadır. Çeşmenin üzeri kabartma motiflerle süslü girintili çıkıntılı bir kemeri vardır. Ayna taşı düz mermer levhalardan ibarettir. Teknesi sağlamdır. Suyu akmaz.
Çeşmenin kiatbesinde baoş kalan sahalar çeşitli bitki ve içinde meyve bulunan tabakalarla süslenmiştir. Kitabe metni şöyledir:

 

“ Sahib-ül hayrat Sa’deddin Efendi kim odur”

“ Necl-i Feyzullah Efendi nuhbe-i ensâb-ü âl”

“ Hânedan-zâd-ı asâlet kim ulüvv-i himmeti”

“ Cüst-ü cûdan taşnegânı eyledi asûde-hal”

“ Hasbetenlillah budil-cû çeşmenin bünyâdına”

“ Su yerine sıdk-ü ihlâs ile kıldı bezl-i mâl”

“ Mevkiinde kıldı bir âli eser kim şüphesiz

“ Ta-be-mahşer hayr ile mezkûr olur bî-kıyl-ü kal”

“ Kurret-ül-ayni Zübeyde Hanımın şâdâb idüb”

“ Virmiye dünyâ-vü ukbâda Hüda renc-ü melâl”

“ Şakira atşan okurlar su gibi târihini”

“ Kevser ile iç Zübeyde rûhuna âb-ı zülâl”

(1154)

Sebilin kemerleri üzerinde yer alan kitabe de şöyledir:

“ Cenâb-ı Kadıasker ibn-i Kadıasker-i zî-şân”

“ Huceste- menkıbet zât-ı mekârim-kâr-ı bî-hemta”

“ Müfeyyiz-i sâf-tıynet ya’ni Feyzullah Efendi kim”

“ Anınla fahr ider câh-ü sadâret mesned-i vâlâ”

“ Hemîşe müstefiz olmağla herkes cû-yi lûtfundan”

“ Bu esere kıdlı necl-i pâki dahi iktifa hâlâl”

“ Anın mahdûm–ı âli- kadri Sa’deddin Efendidir”

“ Reh-i Hakda bu âb-ı zemzem-âsâyi iden icrâ”

“ Ebâ-an-ced mehâdim-i kiramın pâk-ü mümtâzı”

“ Mevâli-i izâmın serefrazı kâmîl-ü dânâ”

“ Sebîl-ü çeşme yapdı kıldı ihrac kim aynânı”

“ İki vechile ebnâ-yi sebîli eyledi irvâ”

“ Acaib mevkiinde bu sebili eyleyüb bünyâd”

“ Kef-i pür-cûdi oldu maksem-i âb-ı revan-bahşa”

“ Zemini mürtefii bünyâdı dil-cû mevkii dil-keş”

“ Sebîl-i bi-bedel tarh-ı müferrih resm-i nev-peydâ”

“ Sebil-i nev değil mecrâ-yi âb-ı zindegânîdir”

“ Ki her bir katresi ihyâ ider atşânı Hızr-âsâ”

“ Dirsin buna ayn-ı hayat-ı rûh-perverle”

“ Güruh-i teşnegân Üsküdar-ı eyledi iskaa”

“ Nümüvdar oldu kısmı selsebîlâdan”

“ Bu tesnîm-i ihsan-ü hayre ukbâda olur mecrâ”

“ Bir içim suyun amma hakkı vardır sâhib-ül-hayrin”

“ Duâsı ömr-ü ikbaliyle olsun nûş idin gûya”

“ Cenab-ı Hak o mahdûm-ı mualla-kadr-ı zî-şânı”

“ Çemenzâr-ı hayat-ı sermedî de eylesün ibka”

“ Hemîşe menba’-ı ayn-ı müberrât eyleyüb zâtın”

“ Nice âsâr-ı uzmâya muvaffak eyleye Mevlâ”

“ Gelüb bir bir okurlar Şâkirâ târih-i itmamın”

“ Sebîli yapdı Sa’deddin Efendi iç şifâdır mâ”
                                      &n