;

ŞABAN AĞA ÇEŞMESİ (H.1292- M.1875)

Bakırköy Dantelacı sokakta Şabanağa Camii’nin ( Karadervişağa Bakırköy çarşı camii) altındaki bu çeşmenin sade bir görünüşü vardır.Teknesinin iki yanında yükselen iki sütun üzerindeki iki korniş arasında kitabesi yer almaktadır. Bu kitabe şöyledir:

“ Bin on sâlinde eyleyüb himmet Şaban Ağa merhum”

“ Bu merkide bina itmişdi âlâ cami-ü çeşme”

“ Mürur-i dehr ile çıkmışdı tarz-ı dil nişîninden”

“ Karîn-i indiham olmuşdu ra’nâ cami-ü çeşme”

“ Bihamd-il-‘llah kılındı sâye-I şahânede tecdid”

“ Bu nev târih-I bihîn üzre bu bâla cami-ü çeşme”

“ Binâ-yi devleti şâh-I zemânın pâyidar olsun”

“ Olundukda cihanda böyle ihyâ cami-ü çeşme”

“ Bahâ tarîh-I tâmınla ibadullaha kıl tebşir”

“ Yapıldı def’a sâniyede vâlâ cami-ü çeşme”

               (1292)

 

Bu kitabe 1010 yılında Şaban Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin 1292 ( M.1875) yılında camii ile birlikte Abdülaziz tarafından yenilendiği göstermektedir.
Bu çeşmeden başka camiinin avlusunda üç musluklu yekpare brikaç tekne ve her musluğun üzerinde birer kitabe görülmektedir. Sağdaki musluğun üstünde:
” Sâhib-ül hayrat Mehmed Ağa ve Mustafa Ağa birâderan”

                                        ( Fi Ramazan sene 1099)
Ortadaki musluğun üstünde:

“ Yapdı kim bu musluğu Şaban Ağa ideler kim rahmet ide Hak ana”

                                                               ( Fi gurre-I Ramazan 1099)

Soldaki musluğun üstünde:

“ Ceddim Şaban Ağanın cami-i şerife virdiği suyun vakf akçesidir, ihrac idüb cümle karyelinin nezareti ile bu musluğu tecdid idüb vakf itmişizdir, âhardan kimse mani olmaya”