;

RUKİYE KADIN ÇEŞMESİ (H.1151- M.1738)

Eminönü’nde Yeni Camii duvarındaki (Yeni Camii caddesi) bu çeşmeler mermerden yapılmıştır. Şebekeli bir pencerenin iki yanında (İç tarafta iki adet olmak üzere) biri büyük diğeri küçük iki çeşmeden oluşmaktadır. Her ikisinin de yarım daire şeklinde bir kemeri ve kabartma çizgilerle süslü birer ayna taşı vardır. Büyük çeşmenin yalağı fazla harap olmamakla beraber içi toprakla doldurulmuştur. Küçük çeşmenin yalağı ise oymalı bir kurna biçiminde olup yüksektir.

Çeşmenin biri şebekeli pencerenin oymalı kemeri üzerinde, diğeri büyük çeşmenin kemeri üzerinde bir stalaktit dizisinin altında olmak üzere iki kitabesi vardır. Ayrıca stalaktitli bir korniş bir yandan bir yana çeşmenin yukarısını süslemektedir. Her ikisi de Şair Şakir Hüseyin Bey’e ait olan kitabelerden büyük çeşmenin üzerinde olan şöyledir:

 

“ Duhter-i Sultan Ahmed Han-ı findevs-âşiyan”

“ Ol Hatice nâm-ü şan Sultan-ı ismet-münşiyâ”

“ Azm-i huld itdikce rûhiyçün bu âli çeşmeyi”

“ Mâder-i pâki Rukiye Kadın itmişdir binâ”

“ Ravza-i cennetde nûş-i kevser-ü tesnim idüp”

“ Rühunu şâdâb-ı bahr-i magfiret kılsın Hüdâ”

“ Teşnegân Şâkir okurlar su gibi târihini”

“Gel zülâl-i zemzem iç bu çeşme-sâr-ı nûr mâ”

    (1151)

Mezarlık penceresi üzerindeki kitabe:

“ Bir Hadice nâm-ü şâb azm eyledikde cennete”

“ Duhterân-ı Hazret-i Han Ahmed-i Mağfûrdan”

“ Mâder-i pâk-i Rukiye kadın icrâ eyledi”

“ Ruhuna bu âb-ı sâfı çeşme-i kâfurdan”

“ Ravza-i cennette nûş-i kevser-ü tesnim idüp”

“ Vâyedar ola revan mâ gibi bezm-i hûrdan”

“ Şâkirâ hatm-i dua ile didim târihini”

“ Mâ zülal-i zemzem iç bu çeşmesârı nûrdan”

(1151)

Çeşmeyi Ahmed III’ün kızı Hatice Sultan’ın kızı için annesi Rukiye Kadın yaptırmıştır.